Reglement van Inwendige Orde

Reglement van inwendige orde N.M.V.C. (November 2019)

Art. 1: Algemeen

a. Naast de ‘statuten van H.M.C. vzw’ zoals die bij de Rechtbank van Koophandel te Hasselt zijn gedeponeerd en verschenen in het staatsblad van 01-12-2015 onder nummer 04/172027, waarvan de benaming op 22-01-2015 gewijzigd is naar NEERPELTER MODEL VLIEG CLLUB (N.M.V.C.) vzw, ondernemingsnummer: 0478648775, is dit reglement eveneens van toepassing

b. Tevens zijn van toepassing:

 • de reglementering op Vzw’s
 • de overeenkomst met de gemeente Pelt
 • de overeenkomst met luchtmacht Comopsair
 • de toelating en Circulaire directoraat-generaal Luchtvaart

c. Door zijn lidmaatschap aanvaardt het lid zich te schikken naar de overhavige statuten en dit reglement van inwendige orde. Ook erkent hij/zij zich te schikken naar de reglementering van de overkoepelende organisaties zoals VML (vereniging Voor Modelluchtvaartsport), BML (Belgische Modelluchtvaart Liga) en FAI (Federation Aerienne Internationale). Hij/zij dienen de clubreglementen te kennen en deze na te leven.

d. Een kopie wordt bij inschrijving als lid van N.M.V.C. overhandigd. De elektronische versie van dit document is te vinden bij de online publicaties van deze club.

e. Dit reglement kan al naar gelang en behoeften van het bestuur te allen tijde worden aangepast.

f. De clubleden helpen elkaar op kameraadschappelijke basis en volgen de aanwijzingen van het bestuur nauwgezet op.

g. De clubleden worden hiermee aangemoedigd deel te nemen aan de club activiteiten. Op aanvraag van het bestuur bieden zij hulp bij het organiseren van neven activiteiten met alle randactiviteiten en het pleinonderhoud.

h. Bij aanwezigheid op andere vliegvelden uit naam van de club, word je geacht je te houden aan het reglement dat daar geldig is, zonder het reglement van N.M.V.C. uit het oog te verliezen.

i. Het gebruik van stimulerende middelen en/of geestrijke dranken leiden te allen tijde tot uitsluiting uit de club.

j. Veiligheid is prioritair, d.w.z.:

 • Daar het vliegveld gelegen is in de CTR van Kleine Brogel brengt dit voor N.M.V.C. extra verplichtingen met zich mee. Deze zijn beschreven in de overeenkomst brief van Kleine Brogel, d.d. 22-03-2016) (in CTR heeft de luchtverkeersleiding de controle tot op de grond).
 • er mag enkel gevlogen worden indien Kleine Brogel gesloten is.
 • er mag gevlogen worden op zon- en feestdagen van zonsopgang (SR) tot zonsondergang (SS).
 • De openingsuren van Kleine Brogel kunnen gevonden worden in de NOTAMS op de website van Belgocontrol, http://www.belgocontrol.be/preflight/briefing/notam summary/Kleine Brogel 
 • op weekdagen mag er gevlogen worden, NADAT voor aanvang van de activiteiten toelating is gegeven van de controletoren van Kleine Brogel. Te bereiken op nummer 011-512522. Indien niet bereikbaar 011-512504 (Wings Ops). Zij geven een bevestiging dat Kleine Brogel gesloten is en er geen QRA verplichting nodig is. Indien gevraagd door de controletoren (bij QRA verplichting) wordt men verplicht telefonisch bereikbaar te zijn als de activiteiten gestaakt dienen te worden.
 • Er kan enkel gevlogen worden in de sector vliegzone (zie PLATTEGROND)  – het is verboden boven medepiloten, huizen, voertuigen, publiek, fabrieken en/of openbare weg te vliegen.
 • de piloot zal zijn/haar vliegtuig op een verantwoorde manier besturen en hiermee het gevaar beperken.
 • proeven met modellen of combinaties die gevaar inhouden zijn verboden. – bij het starten en/of het proefdraaien van motoren zal men er op toe zien dat zich niemand in het vlak van de draaiende propeller bevindt.
 • ieder clublid legt de nodige discipline aan de dag zodat hij/zij geen gevaar betekent voor zichzelf, mede clubleden of bezoekers.
 • Motoren mogen niet gestart worden in de omgeving van geparkeerde wagens of in de nabijheid van het publiek.
 • Op of in het vliegtuig dient de naam van de eigenaar met zijn adres evenals zijn VML nummer vermeld te zijn.
 • Ieder clublid dient in regel te zijn met zijn burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA).

Art. 2: Lidgeld

Junior (-18 jr.) en senior (+18 jr.) leden betalen een jaarlijks lidgeld waarvan het bedrag wordt bepaald door het bestuur en verteld op de Algemene jaarvergadering. Indien aangesloten via een andere club bij de VML dit te kennen geven aan het bestuur van N.M.V.C. Dit vermelden bij de overschrijving van het lidgeld. Het lidgeld dient betaald te zijn voor 30 januari van het lopende jaar. Te laat betaalde lidgelden kunnen beboet worden met € 10.- extra administratiekosten.

Art. 3: Terrein

 • Het terrein is gelegen aan de HENNEMEEUWIS te Pelt
 • Uitgezonderd tijdens organisaties van de club is het terrein enkel toegankelijk voor clubleden.
 • Op het terrein worden geen andere sportactiviteiten dan motorvliegen, zweefvliegen, elektrovliegen, helikoptervliegen, drones en para jump toegestaan. FPV vliegen dient te allen tijde te gebeuren onder begeleiding van een 2de persoon. Voor iedere andere activiteit, zoals drone races, 3D helikopter of turbine dient er een voorafgaandelijke schriftelijke toestemming verleent te zijn door het bestuur.
 • In onderling overleg zal er tussen de verschillende disciplines gebruik gemaakt moeten worden van de ‘ruimte’ en ‘tijd’.
 • Het is verboden met voertuigen op het plein te rijden.
 • Omliggende afgesloten domeinen mogen niet zonder voorafgaandelijke toelating van de eigenaar betreden worden. Bij het opalen van het toestel moet er zorg gedragen worden om niets te beschadigen.
 • Daar het terrein gelegen is in een gebied van algemeen belang worden er ieder jaar afspraken gemaakt worden met het gemeentebestuur van Pelt aangaande het gebruik van het vliegveld.
 • Toegang tot het terrein is enkel toegestaan via de verharde zandweg ten zuidwesten van het terrein, zie plattegrond.

Art. 4: Geluidshinder

 • Alle brandstofmotoren dienen van effectief werkende geluidsdemper voorzien te zijn.
 • Het geluidsnieuw zal de door FAI en VML normen niet overschreden worden (zie circulaire van DGLV, max. 88 dB)
 • Ieder bestuurslid heeft het recht het geluid van een modelvliegtuig te controleren met een geluidsdrukmeter.
 • Het inlopen van motoren dient op een plaats te gebeuren waar dit niet hinderlijk is voor andere aanwezigen.
 • Grote modellen (vanaf cat. 2) dienen een VML keuring te bezitten.

Art. 5: Zenders

 • Enkel de frequenties die door BIPT voor radiobesturing zijn gereserveerd mogen gebruikt worden.
 • Bij gebruik van 27Mhz, 35Mhz of 40Mhz dient men ervoor zorg te dragen dat er de frequentie die gebruikt wordt niet in gebruik is door een ander clublid of gastvlieger. Dit middels mondeling overleg.
 • Schades die veroorzaakt worden door dubbel gebruik van een frequentie dient door de schuldige te worden vergoed.

Art. 6: huisregels

 • De piloten zullen ervoor zorgen dat hun materiaal voor elke vlucht in orde is.
 • Tijdens het vliegen zullen de piloten in de groep bij elkaar staan in de pilotenzone om elkaar zo min mogelijk te storen.
 • Na het opstijgen, zal iedere piloot en eventueel de helpers zich zo snel mogelijk naar de pilotenzone begeven.
 • De startrichting is de tegenovergesteld aan de windrichting en is over de landingsbaan gericht.
 • Piloten en modellen dienen na elke vlucht zo snel mogelijk het plein vliegveld te verlaten.
 • Bij opstijgen, landen of storing dient dit te worden aangekondigd met een luid geroep, “opstijgen, landing of storing”.
 • De vluchten dienen uitgevoerd te worden in de vliegzone zoals aangegeven op de plattegrond.
 • De maximale toegelaten vlieghoogte is 120 meter, tenzij anders aangegeven door Kleine Brogel en VML.
 • Het is ten stelligste verboden te vliegen in de richting van en/of in de nabijheid van voorbij vliegende burger- of militaire vliegtuigen en vogels.
 • Speciaal voor zwevers: Piloten die hun zwever op trekken aan de lijn of met een elastiek zijn er aan gehouden vóór vertrek na te gaan of het luchtruim en start-/landingsbaan vrij zijn. Alle hulpmiddelen worden zodanig opgesteld en gebruikt dat zij overige clubleden of gastvliegers niet hinderen.
 • Speciaal voor helikopters: Indien er meerdere personen op het vliegveld aanwezig zijn, zullen helikopterpiloten tijden het vliegen een positie innemen zodat andere piloten niet gehinderd worden. Zij vliegen hun display van het publiek weg. Het terugkeren naar de standplaats van de heli is enkel toegestaan met een afgezette motor.
 • Voorrangsregels:
  • Een landend vliegtuig heeft voorrang op een startende.
  • Een landende zwever heeft voorrang op een landend motorvliegtuig, een motorvliegtuig waarvan de motor is stilgevallen wordt gezien als zwever
  • Aanwezige leden kunnen tijdelijk het aantal vliegende toestellen beperken als zij dit nodig achten voor de veiligheid.

Art. 7: Orde en netheid:

 • Het is ieder zijn verantwoordelijkheid er zorg voor te dragen dat het terrein proper blijft.
 • Na een crash zullen alle wrakstukken, baterijen, propellers enz. verwijderd worden.
 • Afval dient mee naar huis genomen te worden
 • Opmerkingen hieromtrent kunnen gesignaleerd worden aan het bestuur, dat hierover de leden informeert.

Art. 8: Parking:

 • Voertuigen zullen naast elkaar op de voorziene plaats geparkeerd worden, zie plattegrond.

Art. 9: Materialen eigendom van de club:

 • de materialen die eigendom zijn van N.M.V.C. mogen enkel in overleg met het bestuur gebruikt worden. Na gebruik zullen deze terug op de voorziene plaats ondergebracht worden. Beschadigingen door foutief gebruik zullen in overleg met het bestuur vergoedt worden.
 • Degene die als laatste van een vliegdag het plein verlaat geeft het plein een korte inspectiebeurt. Tekorten worden zo snel als mogelijk gemeld aan het bestuur.

Art. 10: Gastvliegers:

 • Gastvliegers mogen het terrein enkel met begeleiding van een lid van N.M.V.C. betreden of na voorafgaande toestemming van een bestuurslid.
 • Gastvliegers moeten in regel zijn met de voorschriften die ook gelden voor eigen leden:
  • Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid (BA)
  • Kennis genomen hebben van het reglement van N.M.V.C.
 • Gastvliegers kunnen op geen enkele manier het bestuur van N.M.V.C. verantwoordelijk stellen.
 • Gastvliegers betalen geen bijdrage.
 • Gastvliegers die meer dan 3 keer per jaar aanwezig zijn zullen zich als lid laten inschrijven.
 1. Toeschouwers:
 • Er worden geen toeschouwers in de vlieg- en pilotenzone toegelaten.
 • Bezoekers dienen achter de afsluiting te blijven. Ieder lid heeft de plicht om met de nodige takt bezoekers achter de afsluiting te sturen.
 • Piloten die naar het plein komen met vrienden, kinderen en/of huisdieren moeten er over waken dat deze zich houden aan de regels zoals beschreven in dit reglement.
 1. Nieuwe leden:
 • Inschrijvingen gebeuren bij de secretaris.
 • Voorkeur van lidmaatschap zal gegeven worden aan inwoners van Pelt of de directe omgeving.
 • Het bestuur kan, indien zij dit nodig vindt, een ledenstop invoeren voor onbepaalde tijd.
 • Het bestuur heeft het recht de inschrijving van een nieuw lid te weigeren. De reden van weigering hoeft zelfs niet bekend gemaakt te worden aan het kandidaat lid.
 • Bij de inschrijving wordt het reglement van inwendige orde aan het nieuw lid uitgereikt, dat na inzage de strook tekent en overmaakt aan de secretaris.
 • Voor een nieuw lid geldt het eerste jaar als proefperiode. Na het eerste jaar beslist het bestuur over verder lidmaatschap. Hoort men niets zal het lidmaatschap stilzwijgend verlengd worden.
 • Het vliegen:
 • Nieuwe leden mogen slechts vliegen wanneer zij worden bijgestaan door een instructeur.
 • De leerling-piloot die vliegt met een instructeur als hulp, blijft zelf verantwoordelijk bij eventuele ongevallen.
 • Tegen de instructeur kan geen verhaal worden uitgeoefend van welke aard dan ook door de leerling-piloot.
 • Een nieuweling in de sporttak mag slechts solo vliegen na een test die beoordeeld wordt door de sport examinator.
 • Het behalen van een brevet VML zal door het bestuur worden aangemoedigd.
 1. Opzegging lidmaatschap:
 • Het lidmaatschap eindigt door een schriftelijke opzegging, uiterlijk 30 november van het voorgaande jaar, uitsluiting uit de club door het bestuur of bij overlijden.
 1. Overtredingen:
 • De formele verantwoordelijkheid voor het naleven van het bestuur ligt bij het bestuur.
 • Ieder lid rekent het tot zijn plicht om alle overtreders tot reden te roepen en het bestuur hiervan op de hoogte te stellen.
 • Alle vastgestelde overtredingen zullen door het bestuur besproken worden en indien nodig zullen er maatregelen genomen worden.
 • Bij meervoudige overtredingen kunnen en sancties getroffen worden die kunnen lijden tot uitsluiting van de overtreder uit de club, zelfs tot het aftreden van het voltallig bestuur.
 1. Bij ongeval:
 • Bij een ongeval dient men het bestuur zo snel mogelijk te verwittigen.

Opgemaakt te Peer, 02-11-2019