Reglement van Inwendige Orde

NEERPELTER MODEL VLIEG CLUB (N.M.V.C. )
REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (december 2016)
VLIEGVELD HENNEMEEUWIS ( NEERPELT )

ART 1 : ALGEMEEN

a. Naast de “statuten van de H.M.C. vzw “ zoals die bij de Rechtbank van Koophandel te Hasselt

zijn gedeponeerd en verschenen in het Staatsblad van 01/12/2005 onder nr 04/172027, waarvan de benaming op 22/01/2015 gewijzigd is naar  NEERPELTER MODEL VLIEG CLUB (NMVC), vzw ondernemings nr : 0478648775, is dit reglement eveneens van toepassing.

b. Tevens zijn van toepassing:

– de reglementering op VZW’s
– de overeenkomst met gemeente NEERPELT
– de overeenkomst met Luchtmacht COMOPSAIR
– de toelating en CIRCULAIRE Directoraat-generaal Luchtvaart

c. Door zijn lidmaatschap aanvaardt het lid zich te schikken naar de onderhavige statuten en dit reglement van inwendige orde. Ook erkent hij (zij) zich te schikken naar de reglementering van de overkoepelende organisaties zoals VML(Vereniging voor Modelluchtvaartsport), BML (Belgische Modelluchtvaart Liga) en FAI (Federation Aerienne Internationale). Hij (zij) wordt geacht de clubreglementen te kennen en te eerbiedigen.

d. Een kopij wordt bij de inschrijving als lid van de NMVC overhandigd. De elektronische versie van dit document is te vinden bij de on-line publicaties van deze club.

e. Dit clubreglement kan al naar gelang behoeften en goeddunken van het bestuur ten alle tijde aangepast worden.

f. De clubleden helpen elkaar op kameraadschappelijke basis en volgen de aanwijzingen van het bestuur nauwgezet op.

g. De clubleden worden hiermee aangemoedigd deel te nemen aan de club activiteiten. Op aanvraag van het bestuur bieden zij hulp bij het organiseren van neven activiteiten, voorbereidingen en opruimingen.

h. Bij aanwezigheid op andere vliegvelden zullen de clubleden zich houden aan de reglementen van de betreffende club, zonder de reglementen van de NMVC uit het oog te verliezen.

i. Het gebruik van stimulerende middelen en geestrijke dranken leidt altijd tot uitsluiting uit de club.

j. Veiligheid is prioritair, dwz :

– Daar het vliegveld gelegen is in de CTR van Kleine Brogel brengt dit voor de NMVC extra verplichtingen met zich mee. Deze zijn beschreven in de overeenkomst brief van Kleine Brogel van 22/03/2006. (in CTR heeft de luchtverkeersleiding de controle tot op de grond)

– Er mag enkel gevlogen worden indien Kleine Brogel vliegveld gesloten is.

– Er mag gevlogen worden op zon- en feestdagen van zonsopgang (SR) tot zonsondergang(SS)

– Er mag gevlogen worden op weekdagen na17h30, behalve bij avond- of nachtvluchten.
(in principe op maandag en dinsdag, alternatief op woensdag of donderdag)

– Enkel in de maanden juni, juli en augustus kan ook s’ maandags en s’ dinsdags gevlogen worden na 17h30. Tijdens de andere maanden hebben mogelijk avond- en nachtvluchten plaats.

– De openingsuren van Kl. Brogel kunnen gevonden worden in de NOTAMS op de website www.belgocontrol.be / preflight briefing / notam summary / Kleine Brogel.

– Voor de aanvang van de activiteiten dient men de toelating te vragen en te krijgen van de controletoren Kl. Brogel Tel: 011-512522 . Indien geen tel. contact met controle toren, bel 011-512504 (Wing Ops) om bevestiging dat Kl. Brogel gesloten is en geen QRA verplichtingen heeft. Indien wel QRA verplichtingen moet een tel. van NMVC verantwoordelijke doorgegeven worden zodat Kl. Brogel de vliegactiviteiten doen stoppen indien nodig.

– Er kan enkel gevlogen worden in de sector die bijgevoegde schets als vliegzone aangeeft en bepaald is door het Directoraat-generaal van de Luchtvaart.

– Het is verboden boven mede piloten, huizen, voertuigen, kantine, publiek, fabrieken en de openbare weg te vliegen.

– De piloot zal zijn vliegtuig niet op een gevaarlijke of onverantwoorde manier besturen.

– Proeven met modellen of combinaties die gevaar inhouden zijn verboden.

– Bij het starten en proefdraaien van motoren zal men er op toe zien dat zich niemand in het vlak van de draaiende propeller bevindt, tenzij achter het beschermingsnet.

– Ieder clublid legt de nodige discipline aan de dag zodat hij geen gevaar betekent voor zichzelf, andere clubleden en bezoekers.

– Motoren mogen niet gestart worden in de omgeving van geparkeerde wagens of in de nabijheid van publiek.

– Op of in het vliegtuig dient de naam van de eigenaar met zijn adres evenals zijn VMLnummer.

– Ieder clublid dient in regel te zijn met zijn burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA).

ART 2 : LIDGELD

Junior (– 18) en senior (+ 18) leden betalen een jaarlijks lidgeld waarvan het bedrag bepaald wordt door de Algemene Vergadering.

Leden die ook bij een andere club zijn aangesloten (tevens VML !)betalen alleen het lidgeld van NMVC en geven hun VML nummer van de andere club bij de betaling op.

Het lidgeld dient betaald binnen de opgelegde termijn.

Te laat betaalde lidgelden kunnen beboet worden met 10 € extra.

ART 3 : TERREIN

– Het terrein is gelegen op de HENNEMEUWIS te Neerpelt.

– Uitgezonderd tijdens organisaties van de club is het terrein enkel toegankelijk voor clubleden.

– Op het terrein worden geen andere sportactiviteiten dan motorvliegen; zweefvliegen; elektrovliegen; helikoptervliegen; drones en para jump toegelaten. FPV vliegen zal steeds gebeuren onder begeleiding. Voor iedere andere activiteit (zoals drone races en 3Dhelikopter) dient er een voorafgaandelijke schriftelijke toelating van het bestuur gegeven.

– In onderling overleg zal er tussen de verschillende disciplines gebruik gemaakt moeten worden van de “ruimte” en “tijd”.

– Het is verboden met voertuigen over het vliegveld te rijden.

– Omliggende afgesloten domeinen mogen niet zonder voorafgaandelijke toelating van de eigenaar betreden worden. Bij het ophalen van een toestel moet er zorg gedragen worden om niets te beschadigen.

– Daar het terrein gelegen is in een gebied van algemeen belang zullen er ieder jaar afspraken gemaakt worden met het Gemeentebestuur van Neerpelt aangaande het gebruik van het vliegveld.

ART 4 : GELUIDSHINDER

– Alle brandstof motoren dienen van een effectief werkende geluidsdemper voorzien te zijn.

– Het geluidsniveau zal de door de FAI en VML normen niet overschreden worden (zie circulaire van DGLV, max 88 dB)

– Ieder bestuurslid heeft het recht het geluid van een modelvliegtuig te controleren met een geluidsdruk meter.

– Het inlopen van motoren dient op een plaats te gebeuren waar dit niet hinderlijk is voor andere aanwezigen.

-Grote modellen (vanaf cat 2) dienen een VML keuring te bezitten.

ART 5 : ZENDERS

– Enkel de frequenties die door BIPT voor radiobesturing zijn gereserveerd mogen gebruikt worden

– Schadegevallen veroorzaakt door uit te zenden op dezelfde frequentie als degene die zijn frequentieknijper op het bord geplaatst had dient door de schuldige vergoed. (niet van toepassing voor 2,4 Ghz)

ART 6 : VLIEGTUCHT

– De piloten zullen er voor zorgen dat hun materiaal voor elke vlucht in orde is.

– Behalve voor op 2,4 Ghz vliegers zal de piloot er zich van vergewissen dat zijn frequentie vrij is en het luchtruim vliegen toe laat. Alvorens zijn zender aan te zetten dient hij zijn frequentieknijper op het bord te plaatsen. Na elke vlucht zal hij deze verwijderen indien er andere piloten op dezelfde frequentie willen vliegen.

– Tijdens het vliegen zullen de piloten in groep bij elkaar staan in de pilotenzone om elkaar zo min mogelijk te storen.

– Na het opstijgen zal ieder piloot en eventuele helpers zich zo snel mogelijk naar de pilotenzone begeven.

– De startrichting is tegenovergesteld aan de windrichting en is over de landingsbaan gericht.

– Piloten en modellen dienen na elke vlucht zo snel mogelijk het vliegveld te verlaten.

– Het terug taxiën naar zijn standplaats binnen de pilotenzone is verboden.

– Het landen van een modelvliegtuig dient te worden aangekondigd met een luid geroep “landing”.

Bij een storing van het toestel door een luid geroep “storing”.

– De vluchten dienen uitgevoerd in de vliegzone (tevens ter inzage bij bestuur)

– De maximum toegelaten vlieghoogte is 120 meter.

– Het is ten stelligste verboden te vliegen in de richting van, en in de nabijheid van voorbij vliegende burger- en/of militaire vliegtuigen en vogels.

– Zij die deelnemen aan wedstrijden zullen daags voordien voorrang krijgen om oefenvluchten te maken.

Speciaal voor zwevers :

Piloten die hun zwever op trekken aan de lijn of met een elastiek zijn er aan gehouden vöör het starten na te gaan of het luchtruim en start- en landingsbaan vrij zijn.

Alle hulpmiddelen worden zodanig opgesteld en gebruikt dat zij motorvliegers bij het opstijgen en landen niet hinderen.

Speciaal voor helikopters :

Indien er meerdere personen op het vliegveld aanwezig zijn zullen helikopter piloten tijdens het vliegen een positie innemen achter het wit bord “helikopter” aan de linker zijde van het veld (NW zijde) Zij vliegen hun display van het publiek weg. Het starten gebeurt eveneens achter het bord. Het terugkeren naar de standplaats van de heli kan enkel met afgezette motor.

Voorrangsregels :

Een landend vliegtuig heeft voorrang op een startend.

Een landende zwever heeft voorrang op een landend motorvliegtuig. (een motorvliegtuig waarvan de motor stil staat door storing wordt beschouwd als een zwever).

De aanwezige bestuursleden kunnen tijdelijk het aantal vliegende toestellen beperken als zij dit nodig achten voor de veiligheid.

ART 7 : ORDE EN NETHEID

– Het is een verantwoordelijkheid van ieder lid er voor te zorgen dat het terrein proper blijft.

– Na een crash zullen alle wrakstukken, batterij, propellers, enz. verwijderd worden.

– Drankblikjes dienen mee naar huis genomen worden.

– Opmerkingen hieromtrent kunnen gesignaleerd worden aan het bestuur, dat hierover de leden informeert.

ART 8 : PARKING

De personenwagens of andere voertuigen zullen naast elkaar aansluitend op de voorziene plaats geparkeerd worden.

ART 9 : MATERIALEN EIGENDOM VAN DE CLUB

– De materialen eigendom van de club mogen enkel in overleg met het bestuur gebruikt worden.

Na gebruik zullen deze terug op de voorziene plaats ondergebracht worden. Beschadigingen door foutief gebruik zullen in overleg met het bestuur vergoed worden.

– Degene die als laatste van een vliegdag het plein verlaat geeft het vliegveld een korte inspectiebeurt en hecht de afsluitingen vast. Tekorten meldt hij zo snel mogelijk aan het bestuur.

ART 10 : GASTVLIEGERS

-Gastvliegers mogen het terrein enkel met begeleiding van een lid van NMVC betreden of na voorafgaandelijke toestemming van een bestuurslid.

-Gastvliegers moeten in regel zijn met voorschriften zoals verzekering (BA)Burgelijke Aansprakelijkheid en zich houden aan dit clubreglement.

– Gastvliegers kunnen op geen enkele manier het bestuur van NMVC verantwoordelijk stellen, voor wat dan ook.

– Gastvliegers betalen geen bijdrage.

– Gastvliegers die meer dan 3 x per jaar aanwezig zijn zullen zich als lid laten inschrijven.

ART 11 : TOESCHOUWERS

– Er worden geen toeschouwers op het vliegveld of in de aanvlieg- of landingsroute toegestaan.

– De bezoekers dienen achter de afsluiting te blijven. Ieder lid heeft de plicht om met de nodige takt de bezoekers achter de afsluiting te sturen.

– Piloten die naar het plein komen met hun vrienden, kinderen of huisdieren moeten er over waken dat deze niet op het vliegveld lopen en dat deze niet spelen of rondlopen in de nabijheid van de toestellen.

ART 12 : NIEUWELINGEN IN HET MODELVLIEGEN

Inschrijving

– Inschrijvingen gebeuren bij de secretaris.

– voorkeur van lidmaatschap zal gegeven worden aan inwoners van Neerpelt en onmiddellijke omgeving.

– Het bestuur kan, indien zij dit nodig vindt, een ledenstop invoeren voor onbepaalde tijd.

– Het bestuur heeft het recht het lidmaatschap van nieuwe leden te weigeren. De reden van weigering moet zelfs niet bekend gemaakt worden aan het kandidaat lid.

– Bij de inschrijving wordt het reglement van inwendige orde aan het nieuw lid over gemaakt, dat na inzage, de strook tekent en over maakt aan de secretaris.

– Een nieuw lid betaalt bij zijn inschrijving geen inschrijfgeld, wel het lidgeld van het lopende jaar.

– Voor een nieuw lid geldt het eerste jaar als een proefperiode. Na het eerste jaar beslist het bestuur voor verder lidmaatschap.

– Het lidmaatschap eindigt door opzegging, niet betaling lidgeld, uitsluiting uit de club, of door overlijden.

Het vliegen

– Nieuwe leden mogen slechts vliegen wanneer zij bijgestaan worden door een instructeur.

– De leerling-piloot die vliegt met een instructeur als hulp, blijft zelf verantwoordelijk bij eventuele ongevallen.

– Tegen de instructeur kan geen verhaal worden uitgeoefend van welke aard dan ook, door de leerling-piloot.

– Een nieuweling in de sporttak mag slechts solo-vliegen na een test die beoordeeld wordt door de sport examinator.

– Het behalen van een brevet VML zal door het bestuur worden aangemoedigd.

ART 13 : OVERTREDINGEN

– De formele verantwoordelijkheid voor het naleven van dit reglement ligt bij het bestuur.

– Ieder lid rekent het tot zijn plicht om alle overtreders tot de orde te roepen.

– Alle vastgestelde overtredingen zullen binnen het bestuur besproken worden en indien nodig de nodige maatregelen genomen.

– Bij meervoudige overtredingen zullen de nodige sancties getroffen worden die zelfs de uitsluiting van de overtreder uit de club tot gevolg kan hebben, zelfs tot het aftreden van het voltallig bestuur.

ART 14 : BIJ ONGEVAL

Bij ongeval dient men het bestuur zo snel mogelijk te verwittigen.
Opgemaakt te Neerpelt, 21 / 12 / 2016